Lokalpolicy

.

LOKALPOLICY FOLKETS HUS & PARKER

När du signerar hyresavtalet intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid.

Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.

Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning.

Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.

.

LOKALPOLICY STOCKHOLM STAD

ALLMÄNNA VILLKOR 1. Lokaler/anläggningar får endast användas för i kontraktet angiven tid och ändamål. Kunden är också skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig personal. Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt särskild taxa.

 1. I de fall uppgifter på bokningsbekräftelsen avviker från gjord beställning åligger det kunden att inom 10 dagar skriftligen påtala detta för bokningen.
 2. Vid lokaler med kortlås gäller att nyttjande kund skall använda kort vid inpassering, i annat fall debiteras kunden avgift för ej nyttjad tid. Det åligger kund att tillse att giltigt kort är registrerat för i kontraktet angiven tid.
 3. Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokal eller anläggning lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. Om lokal/anläggning ej kunnat nyttjats av orsak som kund ej kunnat påverka, skall detta skriftligen meddelas bokningen inom 10 dagar efter det aktuella upplåtelsetillfället.
 4. Vid skada på lokaler/anläggningar eller förvaltningens övriga egendom, skall anmälan utan dröjsmål göras till anläggningspersonal alt. ambulerande tillsyn. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.
 5. Kunden svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen.
 6. Om lokaler/anläggningar ej tas i bruk inom 30 minuter efter utsatt tidpunkt, är dispositionsrätten förverkad. Då tiden ej nyttjats alt. vid upprepade avbokade tillfällen kan förvaltningen häva hyreskontraktet. Angränsande lokaler som dusch och omklädningsrum får maximalt disponeras 30 minuter före respektive efter hyrestiden.
 7. Avtalet eller upplåtelsen får inte utan förvaltningens skriftliga godkännande överlåtas eller säljas till annan.
 8. Det åligger kunden att själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd. Det ankommer vidare på kunden att tillse att det i lokaler/anläggningar inte vistas fler personer än tillåtet enligt brandmyndigheten och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.
 9. Vid förhyrningen svarar kunden för att tillfredsställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till hyresobjektet. Hyresvärden äger rätt att på kundens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla ordningen.
 10. Kunden får inte hindra förvaltningens personal att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i hyresobjektet. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller innebära men i nyttjandet.
 11. Av förvaltningen utställd faktura skall vara betald senast på förfallodagen. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller i övrigt då förvaltningen förorsakats extra kostnader. Ingen ny- eller ombokning kan ske om kunden har fakturor som förfallit till betalning.
 12. Vid avtalsbrott kan förvaltningen besluta om att hyresavtalet omedelbart upphör.
 13. Förvaltningen äger rätt att kräva förskottsbetalning för förhyrningstillfället.
 14. Hyresgästen skall utse en gruppledare (kontaktperson) som ansvarar för den avsedda verksamheten. Deltagare får uppehålla sig i lokalerna endast då gruppledaren är närvarande. Gruppledaren ansvarar för att deltagarna informeras om de risker som kan vara förenade med verksamheten och för att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.
 15. Vid varje upplåtelsetillfälle ansvarar gruppledaren för att kontrollera lokaler och utrustning före lokalens användning.
 16. Gruppledaren ansvarar för att material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats, ljuset släcks och att samtliga fönster är stängda och låsta vid upplåtelsens slut. Kunden svarar för grovstädning av förhyrda lokaler samt nyttjade biutrymmen.
 17. Alkoholförtäring får ej förekomma såvida inte särskild överenskommelse har gjorts enligt hyreskontraktet. Generellt rökförbud gäller, dock kan rökning ske på särskilt anvisad plats.
 18. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.
 19. Förvaltningen äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller dylikt och medför ej skadeståndsskyldighet för förvaltningen. Vid inställt arrangemang kan hyrestid komma att återbokas. Då informeras kunden genom ett kompletterande bokningsbesked.
 20. Förvaltningen har rätt att neka bokningsförfrågan om det på sannolika grunder kan antas att denna kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om bokning redan gjorts, har förvaltningen rätt att när som helst, av samma orsaker häva bokningen. Kunden har inte rätt till ersättning i sådana fall.
 21. Entréavgift får endast uttagas om detta skriftligen har överenskommits med förvaltningen.
 22. TV, radio, film eller annan teknisk och elektronisk upptagning för kommersiellt bruk får endast ske efter skriftligt tillstånd från förvaltningen.
 23. Reklam såväl inom som i anslutning till anläggningen/lokalen får inte förekomma utan skriftligt tillstånd av förvaltningen.
 24. Arrangören har skyldighet att ombesörja erforderlig läkar- och sjukvårdsberedskap.
 25. Arrangören ansvarar för att av honom, eller på hans uppdrag, uppförda anläggningar – såsom scen, ramper mm – liksom hans övriga åtgärder i, och på området utanför arenan, tecknar försäkring för person- och sakskada avseende tredje man, allt till betryggande belopp.