Uthyrningspolicy

Förutsättningar för att hyra lokal

Regler för att hyra lokal

 1. Lokalerna får endast användas för de i hyresavtalet angiven tid och ändamål. Hyrestagaren är skyldig att rätta sig efter de villkor/policy samt anvisningar som lämnas av Bokningsansvarig.
 2. Vid skada på lokalerna eller gårdens övriga egendom, ska detta anmälas direkt till Bokningsansvarig. Vid skada kommer ersättning att utkrävas av hyrestagaren.
 3. Järva Folkets Park ansvarar inte för hyrestagarens eller besökarnas tillhörigheter. Det är hyrestagaren som ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalerna.
 4. Det får inte ske någon övernattning i lokalerna. Det ska vara tyst senast kl. 02.00. Man får vistas i lokalen men måste vara tyst och inte störa grannarna.
 5. Avtalet eller upplåtelsen av lokalerna får inte överlåtas eller säljas till annan. Man måste vara över 25 år för att få hyra lokaler. (Se särskilt avsnitt om ”Hyra till någon under 25 år”)
 6. Hyrestagaren ansvarar för tillfredsställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till lokalerna. Hyresvärden äger rätten att på hyrestagarens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyrestagaren inte kan upprätthålla ordningen.
 7. Det är hyrestagarens ansvar att själv inhämta och följa nödvändiga tillstånd. Hyrestagaren ska se till att det i lokalerna inte vistas fler personer än vad som är tillåtet av brandmyndigheten samt se till att nödutgångar och brandsläckare inte är blockerade eller låsta.
 8. Hyrestagaren har skyldighet att ordna nödvändig läkar- och sjukvårdsberedskap.
 9. Hyrestagaren ansvarar för att husgeråd, redskap, stolar, bord och dylikt återställs till anvisad plats och att ljuset släcks. Att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta vid upplåtelsens slut. Hyrestagaren svarar för städning av hyrda lokaler samt nyttjade biutrymmen, om inget annat har överenskommits. Städning kan beställas av hyrestagaren till en kostnad av mellan 3000 – 5000 kr.
  Efterdebitering av hyrestagaren kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städning, reparationer eller annat som orsakat extra kostnader.
 10. Mat får inte lagas i lokalerna. Man får värma upp mat. Fläktsystemet är inte gjort för att hantera tillagning. Avsteg från denna regel medför luktskador på lokalerna och kommer att betraktas som skadegörelse.
 11. Det råder rökförbud i samtliga lokaler och konfetti är förbjudet. Avsteg från denna regel medför skador/extrastädning på lokalerna kommer att betraktas som skadegörelse. Att fimpa utomhus är förbjudet.
 12. Järva Folkets Park har rätt att neka bokningsförfrågan om det på sannolika grunder kan antas att denna kan medföra allvarligare ordningsstörningar, olaglig handling i eller invid lokalen samt brott mot Järva Folkets Parks lokalpolicy. Om bokning redan gjorts, kan bokningen hävas av samma orsaker. Hyrestagaren har inte rätt till ersättning.
 13. Vid avtalsbrott kan Hyresvärden besluta att häva hyresavtalet med omedelbar verkan.

Hyra till någon under 25 år

Är man under 25 år är det förälder som skriver under hyresavtalet. Förälder ska komma på möte på Järva Folkets Park. Inspektion görs före och efter med samma person i samband med att nycklar lämnas ut.

Det är obligatoriskt att boka städ och sophantering, enligt gällande taxa, när man hyr till någon under 25 år.

En deposition på 10 000 kr tas ut och ska betalas innan hyrestagaren får tillträde till lokalerna.

Bokning och faktura

Du har möjlighet att preliminärboka lokalen kostnadsfritt och komma på visning.
Järva Folkets Park äger rätt att kräva förskottsbetalning för hyrningstillfället.

Vi tar emot bokningar 3 månader i förväg. När du bestämt dig för en lokal skickar vi faktura och hyresavtal. Hyrestiderna enligt hyresavtalet är kl. 13.00 till 10.00 dagen efter. I mån av tillgång (om ingen hyr före eller efter samma dag) kan du även få tillgång till lokalen för att ställa i ordning innan festen – och för att städa efteråt kostnadsfritt. Vill du försäkra dig om att du har extra tid utöver hyresavtalets tider kan du boka på fler timmar i enlighet med timtaxan. Ska du boka lokalerna till en konferens har du möjlighet att dagshyra med start tidigare på dagen.

Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt lokalens timtaxa.

Vid beställd städning skall lokalen vara utrymd senast kl. 09 sista hyresdagen.

Du bekräftar din bokning genom att skriva på hyresavtalet och mejlar en kopia till bokningsansvarig. Läs noga igenom alla villkoren. All bekräftelse sker skriftligt via mejl, inte telefon. I de fall uppgifter på bokningsbekräftelsen avviker från gjord beställning ska hyrestagaren påtala detta inom 2 dagar skriftligen till bokningsansvarig.

Faktura ska vara betald senast på förfallodagen. Vid dröjsmål utgår en påminnelseavgift på 60 kr och en administrationsavgift på 225 kr. Förfallna fakturor kommer att skickas till Inkasso.

Avbokning

Avbokning av lokalen måste ska senast 4 veckor innan hyrestillfället, annars debiteras halv hyreskostnaden. Vid avbokning senare är 2 veckor innan hyrestillfället debiteras hela hyreskostnaden.

Deposition

Vid uthyrning tar vi en deposition på 5 000 kr.

Har du valt att städa själv men inte städat enligt överenskommelse så kommer vi att behålla depositionen på 5 000 kr.

Om det uppstått skador på lokaler eller egendom kommer detta att dras från depositionen. Priset är från 1 000 kr och uppåt.

Hyrestagaren åtar sig att ställa tillbaka stolar, bord och annan inventarier. Har inte detta skett gör vi avdrag på depositionen för den arbetstid det tar att återställa lokalen. Priset är från 1 000 kr och uppåt. (Tips: fota med mobilen så du vet var allt ska stå.)

Lokalerna ska lämnas i gott skick. Det är viktig att både Hyresgäst och Bokningsansvarig går igenom lokalen när ni hämtar nycklarna för att dokumentera skador och fläckar.

Vi sätter in din deposition på önskat konto efter uthyrningen, inom 2–4 bankdagar.

Lokalpolicy Folkets Hus och Parker

När du signerar hyresavtalet intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.
Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger Järva Folkets Park rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid.

Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.

Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för Järva Folkets Park att efter prövning neka uthyrning.

Prövning sker av Järva Folkets Parks styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.

 

FORCE MAJEURE

Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, tekniska fel, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen inte kan användas enligt bokningsbekräftelse, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.

Vår hantering av dina personuppgifter

Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, tekniska fel, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen inte kan användas enligt bokningsbekräftelse, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.

Välkommen att boka lokal hos oss!